Wie zijn wij
HESLINGA & HONDERS sport en mode, gevestigd aan De Beek 6d 3871MS te Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.heslinga-honders.nl

De Beek 6d

3871MS, Hoevelaken

0651798727

V. Schieke is de Functionaris Gegevensbescherming van HESLINGA & HONDERS sport en mode Hij is te bereiken via v_schieke@yahoo.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
HESLINGA & HONDERS sport en mode verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via v_schieke@yahoo.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HESLINGA & HONDERS sport en mode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het doen toezenden van opgevraagde/gewenste productinformatie


Geautomatiseerde besluitvorming
HESLINGA & HONDERS sport en mode neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HESLINGA & HONDERS sport en mode) tussen zit. HESLINGA & HONDERS gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen anders dan haar website te beheren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HESLINGA & HONDERS sport en mode bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie´n) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Naam > Niet langer dan strikt noodzakelijk is > U te informeren over de door u opgevraagde (product) informatie

E-mail > Niet langer dan strikt noodzakelijk is > U te informeren over de door u opgevraagde (product) informatie


Delen van persoonsgegevens met derden
HESLINGA & HONDERS sport en mode verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HESLINGA & HONDERS sport en mode gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HESLINGA & HONDERS sport en mode en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar v_schieke@yahoo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HESLINGA & HONDERS sport en mode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HESLINGA & HONDERS sport en mode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met v_schieke@yahoo.com